Preaload Image
Plecy

Zastrzeżenia do regulaminu:  

Regulamin został przygotowany przez KAW na podstawie informacji uzyskanych od zamawiającego i dostępnej zawartości strony internetowej. KAW nie odpowiada za prawdziwość, prawidłowość i kompletność tych informacji. 

Regulamin aplikacji internetowej Akademia Migracyjna

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Aplikacji „Akademia Migracyjna”, której administratorem i właścicielem jest Fundacja Centrum Badań Migracyjnych z siedzibą w Poznaniu, ul. Turniowa 16, 60-119 Poznań, KRS: 0000549583, NIP: 7792429649, REGON 361075159.

Docelowo administratorem i właścicielem będzie stowarzyszenie Konsorcjum Migracyjne, email: konsorcjum@konsorcjum.org.pl będące w fazie rejestracji w KRS, któremu zostaną przekazane wszelkie prawa do Aplikacji, w tym dane osobowe związane z funkcjonowaniem Aplikacji „Akademia Migracyjna”.

O dokonanej zmianie poinformujemy mailowo wszystkie osoby, które podadzą nam swoje dane, zawierające adres email, przez zarejestrowanie się w Aplikacji. Jednocześnie opublikujemy komunikat w Aplikacji oraz na stronie www.akademia.konsorcjum.org.pl .

 • [DEFINICJE]

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniżej wskazanym terminom lub zwrotom pisanym w treści Regulaminu wielką literą nadaje się następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – aplikacja internetowa „Akademia Migracyjna” dostępna w wersji przeglądarkowej na urządzenia stacjonarne i mobilne;
 2. Autor – Osoba fizyczna bądź osoba prawna, która na zasadzie licencji lub w inny sposób udostępniła oraz udzieliła zgody na rozpowszechnianie Materiałów w ramach Aplikacji;
 3. Konto – tworzone w Aplikacji indywidualne konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów i uprawnień przypisanych do danego Użytkownika; 
 4. Materiał – wszelkiego rodzaje materiały utrwalone na nośniku, zawierające informacje, wiedzę, opinie, itp. udostępniane Użytkownikom Aplikacji w formie plików tekstowych, graficznych, prezentacji, nagrań audio i wideo, szkoleń, webinarów.
 5. Rejestracja konta użytkownika – podanie danych Użytkownika i akceptacja Regulaminu aplikacji;
 6. Usługa – dostęp do Materiałów udostępnianych w aplikacji „Akademia Migracyjna” i korzystanie z funkcjonalności Aplikacji;

Usługodawca – Fundacja Centrum Badań Migracyjnych z siedzibą w Poznaniu, ul. Turniowa 16, 60-119 Poznań, KRS: 0000549583, NIP: 7792429649, REGON 361075159.

 •      Docelowo Usługodawcą będzie Związek Stowarzyszeń Konsorcjum Migracyjne, email: konsorcjum@konsorcjum.org.pl będące w fazie rejestracji w KRS, któremu zostaną przekazane wszelkie prawa do Aplikacji, w tym dane osobowe związane z funkcjonowaniem Aplikacji „Akademia Migracyjna”.
 • Użytkownik – osoba, która założyła Konto w Aplikacji;
 • Polityka prywatnościdokument opisujący kwestie ochrony danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w ramach Aplikacji;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin;
 • Subskrypcja – pełen dostęp do Aplikacji udostępniany Użytkownikowi bezpłatnie po zarejestrowaniu Użytkownika.
 • [POSTANOWIENIA WSTĘPNE]
 • Regulamin określa:
 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem Aplikacji;
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 • tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. 
 • Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Aplikacji przed zawarciem Umowy drogą elektroniczną w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 • [WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI]
 • Dla prawidłowego korzystania z Aplikacji wymagane są od Użytkownika:
 • Urządzenie stacjonarne lub mobilne umożliwiające korzystanie z przeglądarki internetowej,
 • zainstalowany aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa;
 • posiadanie konta poczty elektronicznej,
 • Korzystanie z Aplikacji może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia przez Użytkownika opłat na rzecz operatorów komórkowych lub dostawców Internetu, zgodnie z posiadanymi przez Użytkownika subskrypcjami, za które Usługodawca nie odpowiada. 
 • [UŻYTKOWNIK]
 • Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zainteresowana tematyką migracyjną. Jednakże dostęp do niektórych funkcjonalności, szczególnie do materiałów szkoleniowych, może być ograniczony dla osób, które są zatrudnione w organach samorządowych, są członkiem organizacji pozarządowych lub współpracują z tymi podmiotami przy realizacji zadań związanych z problematyką migracyjną.
 • Użytkownik zobowiązany jest do:
 • korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem, dobrymi obyczajami, prawem powszechnie obowiązującym, obejmującym między innymi poszanowanie praw osób trzecich takich jak dobra osobiste czy prawo własności intelektualnej;
 • niewykorzystywania Aplikacji do dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, propagującym przemoc; treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych;
 • niewykorzystywania Aplikacji do wysyłania spamu, a także wiadomości o treści reklamowej, handlowej lub marketingowej;
 • nieudostępniania innym osobom, które nie spełniają wymogów do zarejestrowania się w Aplikacji dostępu do Aplikacji;
 • Nieudostępniania innym osobom swojego loginu i hasła dostępu do Aplikacji;
 • nierozpowszechniania Materiałów które są udostępniane w Aplikacji wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników,
 • dbania o bezpieczeństwo stosowanej komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni poprzez stosowanie co najmniej zabezpieczeń wskazanych w § 14 Regulaminu.
 • [RODZAJE I ZAKRES USŁUG]

Usługodawca umożliwia Użytkownikowi, za pośrednictwem Aplikacji, dostęp do Materiałów informacyjnych, edukacyjnych, eksperckich, szkoleniowych, pozwalających na pozyskanie wiedzy i kompetencji dla samorządów i organizacji pozarządowych w dziedzinie zarządzania migracjami, integracji osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w Polsce, szczególnie na szczeblu lokalnym. W ramach Aplikacji dostępne są wykłady w formie nagrań wideo, zamieszczone bezpośrednio na stronie lub za pośrednictwem aplikacji YouTube, treści tekstowe do pobrania w formie PDF, linki do filmów/materiałów organizacji zewnętrznych. W celu obejrzenia wykładu należy założyć konto. Użytkownik ma także możliwość zapisania się do dedykowanej grupy na Facebooku, gdzie będzie mógł wymienić się doświadczeniami, problemami, przemyśleniami z innymi uczestnikami Akademii.

 • [REJESTRACJA I DOSTĘP DO KONTA]
 • Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika jest prawidłowe ukończenie procesu bezpłatnej rejestracji, w trakcie którego przyszły Użytkownik:
 • podaje dane osobowe wymagane w procesie rejestracji Konta: imię, nazwisko, nazwa organizacji, adres e-mail     ,
 • po założeniu konta, w ramach swojego profilu może podać nieobowiązkowe informacje uzupełniające: inne dane biograficzne, takie jak miejscowość, numer telefonu, branża, czy krótki opis biograficzny, a także zdjęcie/awatar oraz linki do swoich prywatnych mediów społecznościowych    
 • akceptuje treści Regulaminu i Polityki prywatności.
 • Akceptując Regulamin i Politykę Prywatności Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z nimi, zrozumiał ich treść i je akceptuje, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Z chwilą prawidłowego ukończeniu procesu rejestracji następuje utworzenie Konta Użytkownika.
 • Rejestracja i korzystanie z Konta przez Użytkownika jest bezpłatne.
 • Logowanie do Konta odbywa się za pośrednictwem Aplikacji przy użyciu loginu i hasła określonego przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji.
 • Użytkownik może zmieniać hasło podane przy rejestracji Konta dowolną ilość razy.
 • Użytkownik sprawuje kontrolę nad Kontem i jest odpowiedzialny za wszelką aktywność na Koncie.
 • Użytkownik powinien sprawować kontrolę nad Urządzeniami z których korzysta z Aplikacji.
 • W ramach dostępu do Konta Użytkownik może korzystać z następujących funkcjonalności:
 • Przeglądanie udostępnianych Materiałów,
 • Pobieranie udostępnianych Materiałów,
 • Udział w szkoleniach i webinarach,
 • Zapisanie się do dedykowanych grup dyskusyjnych w mediach społecznościowych,
 • Pobranie certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu,
 • Wypełnienie quizów utrwalających zdobytą wiedzę.
 • Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi. Rezygnacja może nastąpić przez:
 • usunięcie Konta za pośrednictwem Aplikacji,
 • Złożenie oświadczenia o rezygnacji, które może przybrać dowolną formę, pod warunkiem, że wynika z niego w sposób jednoznaczny chęć rezygnacji z Usługi. Złożenie oświadczenia o rezygnacji może nastąpić pisemnie pocztą na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie lub elektronicznie, poprzez oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: konsorcjum@konsorcjum.org.pl    
 • Likwidacja konta Użytkownika nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia o rezygnacji. Potwierdzenie usunięcia konta Użytkownika zostanie przesłane na adres e-mail użyty do rejestracji Konta Użytkownika.
 •  Usługodawca może usunąć konto Użytkownika z ważnych przyczyn, do których należą:
 • podania przy rejestracji nieprawdziwych lub niedokładnych danych,
 • naruszanie przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
 • podejmowanie przez Użytkownika działań, które zagrażają bezpieczeństwu Aplikacji;
 • podejmowanie przez Użytkownika prób nieuprawnionego dostępu do Aplikacji;
 • dokonywanie przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji czynności niezgodnych z prawem, celami działalności i zasadami etycznymi obowiązującymi u Usługodawcy oraz dobrymi obyczajami,
 • działanie Użytkownika na szkodę Usługodawcy
 • [MATERIAŁY SZKOLENIOWE, KURSY, WEBINARY]
 • W Aplikacji Usługodawca udostępnia zarejestrowanym Użytkownikom możliwość bezpłatnego zapoznania się materiałami szkoleniowymi i uczestnictwa w kursach i webinarach.
 •      Zastrzegamy sobie prawo anulowania, zmiany terminu, przerwania udostępniania lub usunięcia dowolnego udostępnianego Materiału bez podania przyczyny i bez powiadomienia.
 • Zastrzegamy sobie prawo modyfikowania i poprawiania zawartości Materiałów.
 • Materiały szkoleniowe dostarczane są przez Autorów lub strony trzecie. Materiały te oparte są na wiedzy i doświadczeniu Autorów, zawierają poglądy wygłaszane przez ich Autorów lub osoby występujące w Materiałach. Akademia Migracyjna nie ponosi odpowiedzialności za ich pełną zgodność z faktami lub wiedzą. Użytkownicy powinni sami ocenić przydatność informacji przekazywanych w materiałach do celów ich działalności, w tym ocenić samodzielnie ryzyko działań podejmowanych na bazie informacji przekazywanych w Materiałach, podczas kursów, czy webinarów.
 • [LINKI, ODNOŚNIKI, MATERIAŁY STRON TRZECICH]
  • W Aplikacji umieszczane są linki i odnośniki do stron internetowych i materiałów publikowanych przez stowarzyszenia o podobnym profilu i inne podmioty (strony trzecie).
  • Konsorcjum Migracyjne nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron prowadzonych przez te podmioty ani sposób wykorzystywania przez te podmioty danych osobowych odwiedzających ich strony.
  • Stosujemy ikony z linkami do mediów społecznościowych. Kliknięcie na taką ikonę powoduje przekierowanie do naszego profilu w tym medium, przez co zarządzający nimi mogą identyfikować aktywność swoich zarejestrowanych użytkowników.
  • Niektóre materiały wideo udostępniamy przez osadzenie w Aplikacji materiału z aplikacji YouTube lub podanie linku do tego materiału w serwisie YouTube. Kliknięcie na link lub uruchomienie odtwarzania materiału osadzonego w aplikacji YouTube wiąże się z przekazywaniem danych technicznych połączenia Użytkownika do tego serwisu, przez co może on identyfikować swoich zarejestrowanych użytkowników.
 • [GRUPA UŻYTKOWNIKÓW AKADEMII MIGRACYJNEJ NA FACEBOOKU]
  • Zarejestrowany Użytkownik może zapisać się do dedykowanej grupy na Facebooku, gdzie będzie mógł wymienić się doświadczeniami, problemami, przemyśleniami z innymi uczestnikami Akademii.
  • Aby w pełni korzystać z grupy, w szczególności z komentowania naszych wpisów, prowadzenia dyskusji, rozpowszechniania naszych wpisów, obserwowania, polubienia itd. konieczne jest posiadanie konta (profilu) na Facebooku.
  • Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do zasad użytkowania tego medium społecznościowego, zgodnie z jego regulaminem, który można znaleźć w opisie grupy na Facebooku.
  • Użytkownik dokonujący wpisów na profilu naszej grupy ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść.
  • W przypadku stwierdzenia naruszania przez Użytkownika zasad użytkowania tego medium społecznościowego, dokonywania wpisów naruszających prawo, dobre obyczaje, obraźliwych, zniesławiających, poniżających, dyskryminujących ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub w inny sposób, wulgarnych, seksistowskich, homofobicznych, ekstremistycznych, zachęcających do przemocy lub nietolerancji, nienawistnych, napastliwych, ujawniających dane osobowe innych osób w sposób sprzeczny z zasadami ochrony danych osobowych, zastrzegamy sobie prawo do usuwania takich wpisów. 
 • [PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, AUTORZY MATERIAŁÓW]
 • Użytkownik może korzystać z Usługi i jej zawartości wyłącznie zgodnie z Regulaminem i tylko na użytek własny.
 • Materiały znajdujące się w Aplikacji oraz zawartość Usługi są chronione prawem autorskim, przepisami prawa dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami regulującymi prawa własności intelektualnej. Regulamin w żaden sposób nie powoduje przeniesienia na Użytkownika prawa własności ani innych praw własności intelektualnej do zawartości Usługi lub samej Usługi.
 • Autor w odniesieniu do wszelkich treści, które udostępnia Akademii Migracyjnej udziela nam nieodwołalnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na używanie, dystrybucję, powielanie, modyfikowanie, adaptację, publiczne wykonywanie i publiczne wyświetlanie takich treści online i offline.
 • Autor, udostępniając Materiał Akademii Migracyjnej zapewnia, że w przypadku wszelkich treści dostarczanych w ramach Akademii Migracyjnej posiada wszystkie niezbędne prawa i licencje.
 • Autorzy udostępniają w Aplikacji Materiały do celów przewidzianych w Regulaminie Aplikacji i celach działania Konsorcjum Migracyjnego bezpłatnie, a Konsorcjum Migracyjne udostępnia Materiały Użytkownikom bezpłatnie, pod warunkiem korzystania z nich przez Użytkowników zgodnie z Regulaminem Aplikacji i przepisami prawa autorskiego.
 • Jakiekolwiek rozpowszechnianie Materiałów przez Użytkowników, przekraczające uregulowania Regulaminu i przepisów prawa autorskiego w zakresie dozwolonego użytku, bez pisemnej zgody Autorów jest zabronione.
 • [TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO]
 • Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usługi, jak i innych kwestii z nią związanych można przesyłać na adres email: konsorcjum@konsorcjum.org.pl
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • oznaczenie Użytkownika (co najmniej adres e-mail),
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji (przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji).
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania.
 • W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Usługodawca zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 30 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 • [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES]
 • Dane osobowe Użytkowników podane przy rejestracji będą przetwarzane w celu realizacji Usługi przez czas pozostawania zarejestrowanym Użytkownikiem oraz przez czas konieczny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub dochodzenia roszczeń.
 • Dane osobowe Autorów będą przetwarzane przez czas wykorzystywania Materiałów oraz przez czas konieczny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub dochodzenia roszczeń.
 • Dokonując rejestracji w Aplikacji oraz biorąc udział w szkoleniach i webinarach, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Konsorcjum Migracyjne podanych danych do kontaktowania się z nim w celach związanych z edukacją o problematyce migracyjnej, prowadzeniem kampanii i zbieraniem funduszy, monitorowania korzystania z materiałów szkoleniowych i uczestnictwa w kursach i webinarach.
 • Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności, której treść można znaleźć w Aplikacji.
 • [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FUNKCJONOWANIE APLIKACJI]
 • Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby świadczona w ramach Aplikacji Usługa była jak najwyższej jakości oraz zobowiązuje się ze swej strony zachować należytą staranność przy jej realizacji.
 • Usługodawca ma prawo do:
 • udoskonalania Aplikacji, w tym do jej upraszczania, rozszerzania, modyfikowania, a także zmiany jej funkcjonalności, w szczególności w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów prawa;
 • udostępniania aktualizacji i nowych wersji Aplikacji;
 • przerwy w udostępnianiu i synchronizowaniu Aplikacji na czas niezbędny do prawidłowej realizacji czynności administracyjnych związanych z należytym zabezpieczaniem, archiwizacją i ochroną danych zgromadzonych w Aplikacji lub związanych z jej aktualizacją lub infrastruktury technicznej wykorzystywanej do jej obsługi;
 • czasowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika, jeżeli będzie to uzasadnione wyjaśnieniem wątpliwości związanych z prowadzeniem Konta przez Użytkownika, zgodnie z obowiązkami Usługodawcy wynikającymi z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 • Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja funkcjonowała właściwie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jej czasową niedostępność spowodowaną awariami technicznymi lub czynnikami niezależnymi od Usługodawcy.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie ingerencje w Konto Użytkownika, w szczególności na skutek siły wyższej lub wejścia w posiadanie danych do logowania przez osoby nieuprawnione, niezwiązane z Usługodawcą.
 • [INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]
 • Usługodawca informuje, że korzystanie z usług dostępnych w aplikacjach internetowych, w tym Usługi może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Do podstawowych zagrożeń należą m.in.
 • spam – otrzymanie niezamówionej informacji handlowej w drodze elektronicznej;
 • złośliwe oprogramowanie (ang. Malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany;
 • programy szpiegujące (ang. Spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych, np. haseł (ang. Phishing);
 • niedozwolony podsłuch (ang. Sniffing) – wykorzystanie programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;
 • czynności kryptoanalizy tj. odnalezienie słabości systemu kryptograficznego i umożliwienie jego obejścia lub złamania.
 • Usługodawca podejmuje niezbędne działania mające na celu minimalizację ryzyka wystąpienia zagrożeń wskazanych w ust. 1 powyżej, a także podnoszące bezpieczeństwo korzystania z Aplikacji.
 • Niezależnie od działań podejmowanych przez Usługodawcę wskazanych w ust. 2 powyżej, Użytkownik, aby znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia zagrożeń wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien używać legalnych i aktualnych wersji systemu operacyjnego, aktualizować przeglądarkę, którą wykorzystuje do korzystania z Aplikacji, zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall), a także stale je aktualizować. Ponadto Użytkownik powinien stosować różne hasła do urządzeń elektronicznych, które wykorzystuje oraz do aplikacji internetowych, z których korzysta o długości co najmniej 8 znaków, zawierających oprócz małych i dużych liter, także cyfry i inne znaki, w tym interpunkcyjne, a także okresowo zmieniać hasła.
 • W celu podniesienia świadomości o zasadach bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni, Usługodawca zaleca Użytkownikowi zapoznanie się z następującymi publikacjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej:
 • bezpieczeństwie komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni: https://archiwum.uke.gov.pl/bezpieczenstwo-komunikacji-elektronicznej-w-cyberprzestrzeni-15265
 • bezpieczeństwie komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni (urządzenia mobilne):
  https://archiwum.uke.gov.pl/bezpieczenstwo-komunikacji-elektronicznej-w-cyberprzestrzeni-urzadzenia-mobilne-17398
 • [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 • Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy:
 • zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Aplikacji,
 • zmiana warunków lub procesu zawierania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
 • poprawa obsługi Użytkowników, w tym przeciwdziałanie nadużyciom;
 • zmiana danych Usługodawcy, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych, zamieszczonych linków lub danych teleadresowych wskazanych w Regulaminie,
 • potrzeba usunięcia z treści Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności,
 • konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie Usługi przez Usługodawcę.
 • O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkownika co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie przez opublikowanie w Aplikacji, na stronie www.akademia.konsorcjum.org.pl oraz przesłanie na adres email użyty do założenia Konta Użytkownika.
 • Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą Użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania. 
 • Regulamin obowiązuje od dnia 23.06.2023