Preaload Image
Plecy

                                                          

I.……… POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1.   Administrator danych osobowych.

2.   Prawa osoby, której dane osobowe przetwarzamy.

3.   Odbiorcy danych i podmioty przetwarzające.

4.   Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

5.   Okres, przez jaki przetwarzamy dane osobowe.

6.   Prawo do złożenia skargi w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem  

7. Profilowanie i automatycznie wydawanie decyzji

II.…….. INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA

1.   Działalność statutowa Konsorcjum Migracyjnego.

2.   Klienci i kontrahenci, współpracownicy.

3.   Strona internetowa www.konsorcjum.org.pl

4.   Darowizny, 1,5% podatku i zrzutki on-line.

5.   Akademia Migracyjna.

6.   Profile i fanpage w mediach społecznościowych.

7.   Newsletter

8.   Formularz kontaktowy.

III.……. PLIKI COOKIES, NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE I LOGI SERWERA

1.   Pliki cookies generowane przez stronę www.konsorcjum.org.pl

2.   Inne aplikacje i narzędzia używane na stronie www.konsorcjum.org.pl

3.   Linki do narzędzi społecznościowych.

4.   Linki do stron trzecich, osadzone treści innych stron.

5.   Logi serwera.

6.   Lista zaufanych partnerów.

7.   Bezpieczeństwo danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, przepisy krajowe dotyczące ochrony danych i prywatności, wytyczne i zalecenia Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konsorcjum Migracyjne wysoko ceni Twoją prywatność. Dlatego w celu umożliwienia korzystania ze stron internetowych, Akademii Migracyjnej oraz naszych kont na portalach społecznościowych, zapewniających dostęp do treści prezentowanych w naszych publikacjach oraz zapewniających dostęp do materiałów edukacyjnych i eksperckich na temat integracji osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w Polsce udostępnianych przez Akademię Migracyjną, pobieramy i przetwarzamy wyłącznie dane w zakresie koniecznym do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego korzystania z aplikacji, utrzymania ich odpowiedniej jakości i przydatności dla użytkowników, ich niezawodności i rozwoju tak, aby były jak najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

W aplikacjach mobilnych, na stronie internetowej www.konsorcjum.org.pl oraz kontach Konsorcjum Migracyjnego na portalach społecznościowych, dane przetwarzane są jedynie w zakresie jaki jest niezbędny do ich prawidłowego funkcjonowania i rozwoju, zapewnienia funkcjonalności ułatwiających korzystanie z nich, a dane nie są przekazywane innym podmiotom bez Twojej zgody, poza przypadkami opisanymi poniżej. Przetwarzanie danych odbywa się na serwerach zlokalizowanych w Polsce, w centrach przetwarzania danych stosujących zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi standardami ochrony danych, a do danych mają dostęp jedynie upoważnione przez nas lub przez naszych podwykonawców osoby. W niektórych przypadkach, w celu zapewnienia dodatkowych funkcjonalności, dane mogą być przekazywane poza obszar EOG, o czym szczegółowo informujemy poniżej, przy omówieniu konkretnych rodzajów przetwarzania. Do celów analizy wykorzystania i rozwoju aplikacji wszędzie, gdzie jest to możliwe, używamy danych zanonimizowanych.

Transmisja danych na całej drodze od Twojego urządzenia do naszej infrastruktury jest szyfrowana, zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa przesyłu danych. Nie mamy jednak wpływu na zabezpieczenia urządzenia, które wykorzystujesz do interakcji z naszymi stronami internetowymi i aplikacjami mobilnymi. Aby uniknąć wykradzeniu danych, szczególnie z urządzenia mobilnego, pamiętaj o właściwej jego konfiguracji, zwłaszcza o stosowaniu zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych, właściwych ustawieniach uprawnień do instalowania programów, dostępu do kamery i mikrofonu, nieinstalowaniu aplikacji podejrzanych lub z niepewnych źródeł, nie klikaniu na linki przysłane w mailach i SMS-ach oraz o unikaniu korzystania z nieznanych łącz internetowych (np. publiczne hot-spoty).

1. Administrator danych osobowych

Kim jesteśmy i jak możesz się z nami skontaktować:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Konsorcjum Migracyjne z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalna 5/14, adres e-mail: konsorcjum@konsorcjum.org.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001044295, numer NIP: 5252965231, REGON: . 525917947

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Konsorcjum Migracyjnym, do którego możesz zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Twoich danych, to konsorcjum@konsorcjum.org.pl.

Jakie masz prawa?

1) dostępu do Twoich danych,

2) ich poprawiania,

3) żądania ich usunięcia,

4) ograniczenia przetwarzania,

5) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail oraz analizie, czy czytasz wysyłane przez nas wiadomości marketingowe oraz które treści interesują Cię najbardziej.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne, ale bez podania Twoich danych nie będziemy mogli wysyłać do Ciebie wiadomości marketingowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

1. Art. 6 ust. 1 lit. f (nasz prawnie uzasadniony interes) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Jaki jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu, w tym analizowanie, czy czytasz wysyłane przez nas wiadomości marketingowe oraz które treści interesują Cię najbardziej.

Komu przekażemy Twoje dane?

1) podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla nas,

2) dostawcom narzędzi marketingowych (w tym analitycznych),

3) dostawcom narzędzi do wysyłania newsletterów.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas, nie dłużej jednak niż przez czas działania konosrcjum migracyjnego lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich 

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić, a gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, wtedy takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać.

Czy będziesz podlegać decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu?

Nie będziesz podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

2. Prawa osoby, której dane osobowe przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. uzyskania informacji o dokonywanym przez nas przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o celu przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, podstawach prawnych przetwarzania, planowanym czasie przetwarzania danych, kategoriach odbiorców tych danych, w tym odbiorców w krajach trzecich, pochodzeniu danych, ewentualnym stosowaniu profilowania i automatycznego podejmowania decyzji, Twoich prawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych;
 2. dostępu do swoich danych osobowych – aby móc zweryfikować, jakie dane przetwarzamy, w jakich celach, czy są one prawidłowe i przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania, o których Cię poinformowaliśmy, oraz czy realizowane są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych;
 3. przenoszenia danych – możesz od nas żądać, abyśmy przekazali Ci Twoje dane osobowe (lecz tylko tych, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, za Twoją zgodą lub w wyniku realizacji umowy i które przetwarzamy w systemach elektronicznych), w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub przesłali te dane osobowe do innego Administratora;
 4. sprostowania swoich danych osobowych – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane, które są nieaktualne lub nieprawidłowe, możesz wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych osobowych;
 5. usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;
 6. ograniczenia przetwarzania – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli sądzisz, że Twoje dane, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, przetwarzamy je bez podstawy prawnej, lecz nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ochrony dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Twoje dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Ciebie działań;
 7. sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, lub wykonując obowiązki nałożone przez prawo krajowe lub unijne, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje prawa i wolności. W przypadku przetwarzania przez nas danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, po zgłoszeniu przez Ciebie sprzeciwu nie możemy już przetwarzać Twoich danych w tym celu;
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody pozostaje przetwarzaniem dokonanym zgodnie z prawem.

3. Odbiorcy danych i podmioty przetwarzające

Danych osobowych, bez Twojej zgody, nie udostępniamy innym administratorom w celach niezwiązanych z celami przetwarzania, do których zostały pobrane. Jednakże, aby osiągnąć cel przetwarzania, często konieczne jest powierzenie przetwarzania danych podmiotom przetwarzającym lub udostępnienie danych administratorom, z którymi współpracujemy w związku z wykonaniem tego celu przetwarzania lub gdy wymagają od nas tego obowiązujące przepisy prawa. Do kategorii tych podmiotów należą między innymi:

 • podmioty świadczące usługi informatyczne i obsługę techniczną;
 • podmioty świadczące dla nas usługi prawne;
 • podmioty świadczące usługi chmury obliczeniowej, udostępniające serwer poczty, platformy dostarczające czytelnikom materiały w formie elektronicznej, filmy; platformy mediów społecznościowych itp.;
 • organizacje donorskie i finansujące projekty realizowane przez Konsorcjum Migracyjne w zakresie, w jakim jest to konieczne do przeprowadzenia i rozliczenia projektów;
 • banki, w których posiadamy rachunki, systemy płatności elektronicznych, wydawcy kart płatniczych;
 • operatorzy pocztowi i firmy kurierskie;
 • podmioty świadczące dla nas usługi kadrowe i księgowe;
 • podmioty zapewniające dostęp do platform służących do usprawnienia pracy działalności administratora, jeśli do działania platformy koniecznym jest przekazanie im danych osobowych;
 • organy kontrolne i nadzorcze, wymiaru sprawiedliwości itp., lecz jedynie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

4. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

W niektórych przypadkach, Twoje dane mogą być, przez nas, podmioty świadczące dla nas usługi lub dostarczające narzędzia informatyczne (np. dostarczanie materiałów w formie elektronicznej, wpłaty darowizn, osadzone okna mediów społecznościowych), przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych, jednakże tylko do miejsc, w których Twoje prawa i wolności są chronione w stopniu zasadniczo zbliżonym do zapewnianego na terenie EOG, zgodnie z zasadami określonymi w RODO i innych regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych oraz praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Jest to związane na przykład z podmiotami, które świadczą dla nas usługi przetwarzania w dziedzinie cloud computingu (np. w ramach pakietu Google Workspace), gdy przeglądasz naszą stronę z osadzonymi mediami społecznościowymi lub wtyczkami do takich mediów, zwłaszcza gdy posiadasz konto w tych mediach społecznościowych, gdy dokonujesz płatności kartami płatniczymi itp. Z uwagi na korzystanie z usług Google, w tym aplikacji analitycznych, narzędzia „pixel” sieci społecznościowej Facebook, wtyczek Facebook, Twitter Instagram, LinkedIn, YouTube, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.

Firmy Google, Twitter, Meta Platforms (Facebook, Instagram), LinkedIn przetwarzają dane osobowe, powierzone lub udostępnione przez eksporterów danych, na podstawie umów zawierających Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez KE i w ten sposób gwarantują, odpowiednio równoważny do gwarantowanego w EOG, poziom ochrony danych osobowych, wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Więcej informacji uzyskasz poniżej, przy poszczególnych czynnościach przetwarzania danych osobowych.

5. Okres, przez jaki przetwarzamy dane osobowe

Czas, przez który przetwarzane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od celu przetwarzania i od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie.

W przypadku Twojej zgody, dane przetwarzamy aż do czasu jej wycofania lub do osiągnięcia celów przetwarzania (gdy długotrwale zaprzestajesz korzystać z oferowanych funkcjonalności, Twoje dane nie są już dłużej potrzebne).

W przypadku wykonywania umowy, dane przetwarzamy przez czas związany z wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy.

W przypadku realizacji obowiązku prawnego, dane przetwarzamy przez okres wymagany od nas przez przepisy prawa.

W przypadku naszego prawnie uzasadnionego interesu, dane przetwarzamy przez okres potrzebny do realizacji takiego uzasadnionego interesu oraz, gdy ma to zastosowanie, okres przedawnienia roszczeń, jak i przez czas, w którym musimy rozliczyć się z prawidłowego przetwarzania danych.

W przypadku, w którym zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, przetwarzanych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu do celów pozyskiwania środków na potrzeby realizacji celów statutowych (cel zbliżony charakterem do działań marketingowych), wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

6. Prawo do złożenia skargi w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem i nie reagujemy właściwie na Twoje żądania, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, którym w RP jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Infolinia: 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Jeśli organ nadzorczy nie reaguje na skargę, częściowo lub w całości ją odrzuca lub oddala, lub nie podejmuje działania, choć jest to niezbędne do ochrony Twoich praw, przysługuje Ci prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem.

7.  Profilowanie i automatycznie wydawanie decyzji

Nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób. Nie dokonujemy profilowania dotyczącego konkretnych osób ani nie dokonujemy przetwarzania, które byłoby zakończone zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

II.   INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA

  1. Działalność.
  1. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:
 1. Członkostwo i działanie w stowarzyszeniu – realizacja umowy  (przystąpienie do stowarzyszenia, wolontariat itp.) – art. 6 ust 1 lit. b RODO
 2. prawnie uzasadniony interes – prowadzenie działalności stowarzyszenia, realizacja celów statutowych, obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń – art. 6 ust 1 lit. f RODO;
 3. obowiązek prawny wynikający z przepisów regulujących, rachunkowość, prawo podatkowe itp.- art. 6 ust 1 lit. c RODO, także wynikające z Ustawy dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z pózn. zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z pózn. zmianami).

2.     Klienci i kontrahenci, współpracownicy

 • Celem przetwarzania jest zawieranie i realizacja umów oraz współpraca z dostawcami towarów i usług.
  • Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:
 • realizacja umowy – art. 6 ust 1 lit. b RODO;
 • obowiązek prawny wynikający z przepisów regulujących obrót gospodarczy, rachunkowość, prawo podatkowe itp.- art. 6 ust 1 lit. c RODO;
 • prawnie uzasadniony interes – prowadzenia korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, przedstawiania ofert, prowadzenia analiz, statystyk, sporządzania raportów, przetwarzanie danych w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń z kontrahentami i organami publicznymi, korespondencji, dochodzenia i windykacji roszczeń, – art. 6 ust 1 lit. f RODO.
  • Przetwarzamy dane osobowe naszych współpracowników, w tym osób uczestniczących w projektach i przedsięwzięciach przez nas organizowanych, dostawców wszelkiego rodzaju materiałów informacyjnych (klientów (np. prenumeratorów) i kontrahentów, osób ich reprezentujących lub u nich zatrudnionych, jeśli to wynika z realizacji umowy lub zlecenia.
  • Przetwarzane są dane zwykłe – imiona, nazwiska, adresy i/lub dane kontaktowe, numery PESEL, NIP, REGON, honoraria i wynagrodzenia, zakupione towary i usługi, numery rachunków bankowych i inne pochodzące z dokumentów handlowych. W niektórych przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa, także dane wymagane przez te przepisy.
  • Dane przetwarzane są, w zależności od sytuacji, przez czas konieczny do realizacji celu przetwarzania (realizacja umowy, dostarczanie towarów i usług zasubskrybowanych materiałów itp.), powiększony o okres przedawnienia roszczeń lub określony przez szczegółowe przepisy prawa. Dowody księgowe przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
  • W przypadku korzystania z przestrzeni dyskowej i pakietu Google Workspace możliwe jest występowanie przechowywania danych na serwerach w USA. Google LLC. stosuje Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, wiążące udostępniającego i odbierającego dane, zapewniające bezpieczeństwo powierzonych lub udostępnionych danych zasadniczemu, które jest zapewniane w UE zgodnie z RODO.
  • Konsorcjum Migracyjne przetwarza Twoje dane w celu informowania o celach i działaniach stowarzyszenia oraz organizacji współpracujących, dostarczania Ci treści zawartych w prezentowanych materiałach informacyjnych, raportach, stanowiskach, udostępniania naszych aktualnych wpisów w mediach społecznościowych, zarządzania stroną internetową oraz jej poprawnego prowadzenia, przetwarza dane użytkowników również ze względu na cel przetwarzania, którym jest:
  • dostarczenie zamówionego newslettera zawierającego w szczególności informacje o działalności Konsorcjum Migracyjnego (jeśli użytkownik zamówił subskrypcję newslettera);
  • umożliwienie dokonania wpłaty na statutową działalność Konsorcjum;
  • udzielenie odpowiedzi na zapytania użytkowników przesłane z wykorzystaniem umieszczonego na stronie www.konsorcjum.org.pl formularza kontaktowego (jeśli użytkownik skorzystał z formularza kontaktowego).
  • Dodatkowo niektóre dane techniczne urządzenia użytkownika, które mogą w pewnych warunkach być uznane za dane osobowe, mogą być przetwarzane w celu analizy ruchu na naszej stronie internetowej, liczby i częstości odwiedzin poszczególnych stron lub materiałów informacyjnych stron, z których nastąpiło przekierowanie, stron, do których nastąpiło przekierowanie z osadzonych linków, zainteresowania odwiedzających tematyką zamieszczonych materiałów itp. Dane te pochodzą z plików cookies. Informacji tych nie kojarzymy z konkretnymi użytkownikami portalu, służą one do otrzymywania ogólnych statystyk opisujących sposób korzystania z naszej strony www.
  • Podstawami prawnymi przetwarzania są:
  • Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dostarczenia newslettera, prowadzenia korespondencji w wyniku skorzystania z formularza kontaktowego a także w przypadku zapisywania na urządzeniu użytkownika informacji zgromadzonych w plikach cookies innych niż niezbędne do prawidłowego działania strony (analityczne);
  • Uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji działań promujących działalność Administratora i pozyskiwania funduszy a także w celu zapobiegania nadużyciom, dochodzeniu oraz obrony roszczeń. Niniejsza podstawa przetwarzania służy także badaniu statystyk odwiedzin strony internetowej, sposobu korzystania z niej przez odwiedzających i dopasowaniu jej treści do potrzeb użytkowników.
  • Przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających strony internetowe Forum Migracyjnego, osób kontaktujących się za pomocą formularza kontaktowego, zamawiających dostarczanie newslettera.
  • Dane otrzymaliśmy od osoby odwiedzającej strony internetowe, wypełniającej formularze kontaktowe, zamówienia newslettera.
  • Podanie danych osobowych jest konieczne jedynie w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowej realizacji usługi (wysyłka newslettera odpowiedź na zapytanie przez formularz kontaktowy). Odmowa podania tych danych uniemożliwi skorzystanie z usługi.
  • Przetwarzane są dane zwykłe, wymienione poniżej. W niektórych przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa, także dane wymagane przez te przepisy.
 • osób kontaktujących się przez formularz kontaktowy: adres email, imię, nazwisko lub pseudonim, nr telefonu, informacje podane w wiadomości (w zależności od sytuacji);
 • odbiorców newslettera: adres email;
 • dane pobierane przez serwer i aplikację z urządzenia odwiedzającego stronę, zapisywane w logach serwera lub logach aplikacji, opisane w części ogólnej, takie jak adres IP, odwiedzony adres, rodzaj urządzenia, informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, stronie, z której nastąpiło przekierowanie, czas dostępu itp. Dane te służą wyłącznie zapewnieniu prawidłowego działania infrastruktury informatycznej i aplikacji oraz zapobiegania nadużyciom. Nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.
  • Dane przetwarzane są, w zależności od sytuacji, przez czas konieczny do realizacji celu przetwarzania np. czas aktualności (przydatności) przesłanej wiadomości, zapisu na newslettera (wypisania się z subskrypcji / cofnięcia zgody), powiększony o czas konieczny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i przedawnienia roszczeń, gdy ma to zastosowanie lub czas określony przez szczegółowe przepisy prawa, które nas obowiązują.
  • Dane udostępniane są podmiotom zapewniającym korzystanie ze strony konsorcjum.org.pl, jej obsługę informatyczną i administrowanie usługi aplikacji (Domeny.pl Cyber_Folks S.A., Boring Owl Sp. z o.o. i jej podwykonawcy). W pozostałym zakresie przetwarzania podmioty wymienione w części ogólnej Polityki.
  • Na stronie konsorcjum.org.pl nie stosujemy profilowania poszczególnych użytkowników ani innego przetwarzania, które powodowałoby automatyczne podejmowanie decyzji. Na podstawie danych pobieranych przez stronę dokonywane są zbiorcze zestawienia analityczne pomagające poznać sposób korzystania ze by i zainteresowania użytkowników i pozwalające na poprawę funkcjonowania strony www.konsorcjum.org.pl i jej rozwój. Danych tych nie można przypisać konkretnym osobom.

4.     Darowizny, 1,5% podatku i zrzutki on-line

 • Celem przetwarzania danych jest umożliwienie odwiedzającym stronę konsorcjum.org.pl dokonania wpłaty darowizny na konto stowarzyszenia lub wpłaty na zrzutki organizowane przez współpracujące organizacje, przekazanie 1,5% podatku.
  • Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:
 • Uzasadniony interes prawny administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność pożytku publicznego;
 • obowiązek prawny wynikający z przepisów regulujących działalność stowarzyszenia, rachunkowość, prawo podatkowe itp.- art. 6 ust 1 lit. c RODO;
 • prawnie uzasadniony interes – realizacja zadań statutowych pozyskiwania środków na działalność statutową własną i organizacji współpracujących, przetwarzanie danych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji internetowych, wykrywania nadużyć i ich zapobieganiu, prawidłowości rozliczeń, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i windykacji roszczeń, – art. 6 ust 1 lit. f RODO.
  • Przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Konsorcjum Migracyjnego,  którzy dokonują wpłaty darowizny na nasze konto bankowe lub przy pomocy dedykowanej podstrony i zainstalowanego połączenia do operatora płatności natychmiastowych.
  • Dane otrzymaliśmy od osoby dokonującej wpłaty na konto lub odwiedzającej stronę internetową. Dane osobowe otrzymujemy również pośrednio, od administracji skarbowej, jeśli na zeznaniu podatkowym zaznaczysz zgodę na przekazanie nam Twoich danych jako darczyńcy.
  • Podanie danych osobowych jest konieczne w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowego dokonania i rozliczenia wpłaty (rejestracja, dane wymagane przez banki i operatorów systemów płatniczych). Odmowa podania tych danych uniemożliwi skorzystanie z usługi.
  • Przetwarzane są dane zwykłe, wymienione poniżej. W niektórych przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa, także dane wymagane przez te przepisy.
 • Dane darczyńców dokonujących wpłaty: imię, nazwisko lub nazwa firmy, numer rachunku bankowego, nazwa banku, kwota wpłaty;
 • Od momentu, jeśli przekazujesz nam 1,5% swojego podatku, i wyrazisz na zeznaniu podatkowym zgodę na podanie Twoich danych, za pośrednictwem administracji skarbowej otrzymamy: imię, drugie imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer konta bankowego, kwotę, cel, walutę przekazanego 1,5% podatku, a także: imię, drugie imię, nazwisko, płeć i adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj) Twojego małżonka, jeżeli rozliczasz się razem z nim, oraz nazwę i adres Urzędu Skarbowego, w którym rozliczasz PIT.;
 • dane pobierane przez serwer i aplikację z urządzenia odwiedzającego stronę opisane w części ogólnej, takie jak rodzaj urządzenia, informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, stronie, z której nastąpiło przekierowanie itp.
  • Dane przetwarzane są, w zależności od sytuacji, przez czas konieczny do realizacji celu przetwarzania, powiększony o czas konieczny do rozliczenia zobowiązań wynikających z transakcji bankowych, czas określony przez szczegółowe przepisy prawa. Dowody księgowe przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
  • Dane udostępniane są podmiotom zapewniającym korzystanie ze strony konsorcjum.org.pl, podmiotom obsługującym płatności (banki, PayU, operatorzy płatności, wystawcy kart płatniczych). W pozostałym zakresie przetwarzania podmioty wymienione w części ogólnej Polityki.
  • Wpłaty darowizn z platformy konsorcjum.org.pl realizowane są przy użyciu systemu PayU firmy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186. wpisanej do Rejestru usług płatniczych (nr: IP1/2012).
 • W zakresie realizacji i rozliczenia wpłat darowizn, PayU jest niezależnym administratorem, udostępnionych w celu dokonania płatności, danych osobowych użytkowników platformy konsorcjum.org.pl, którzy są przekierowywani do panelu płatności PayU ze strony konsorcjum.org.pl.  
 • W celu realizacji płatności udostępniamy PayU następujące dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres, kod pocztowy, kwota wpłaty..
 • Posiadamy dostęp do panelu Akceptanta płatności PayU, dzięki czemu możemy uzyskiwać, agregować i zarządzać informacjami o historii transakcji, ich statusie.
 • W celu realizacji płatności użytkownik jest przekierowywany na platformę internetową PayU. Nie posiadamy dostępu do danych, które wprowadza użytkownik w celu realizacji płatności, w szczególności danych kart płatniczych i danych autoryzacyjnych płatności, ani nie zbieramy żadnych danych identyfikacyjnych związanych z takimi płatnościami.
 • Stosujemy niezbędne środki bezpieczeństwa chroniące dane osobowe na stronie aplikacji konsorcjum.org.pl oraz podczas transmisji danych. Zabezpieczenia te są zgodne z wymaganiami stawianymi akceptantom płatności przez PayU. Do przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu konsorcjum.org.pl i obsługi panelu akceptanta PayU dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione, zgodnie z obowiązującą u Administratora Polityką Ochrony Danych Osobowych oraz wytycznymi PayU.
 • PayU w celu realizacji płatności, w zależności od wybranego sposobu płatności, przekazuje lub może przekazywać dane użytkownika, konieczne do dokonania płatności lub wykonania ciążących na nim obowiązków prawnych: bankom, organizacjom płatniczym (wystawcom kart) i podmiotom stowarzyszonym, biurom informacji kredytowej, biurom ds. zapobiegania nadużyciom finansowym, organom ścigania, organom skarbowym, KNF, GIIF, NBP, podmiotom wykonującym czynności z polecenia PayU, organizacji płatniczych.
 • Dokumenty poświadczające spełnienie świadczenia przechowywane są przez okres 24 miesięcy,
 • Przed dokonaniem płatności użytkownik zobowiązany jest do akceptacji regulaminu serwisu PayU i potwierdzenia zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Polityka prywatności PayU dostępna jest pod następującym linkiem: Polityka Prywatności .
  • Na stronie konsorcjum.org.pl umieszczamy informacje o wspieranych przez nas zrzutkach, organizowanych przez współpracujące organizacje oraz linki do tych zrzutek. Administratorem danych osób wpłacających jest organizacja, która jest organizatorem zrzutki, którą wspieramy i do której przekierowujemy za pomocą osadzonego linku. Informacje o administratorze danych i celach działalności można znaleźć na stronach internetowych tych organizacji. Konsorcjum Migracyjne nie jest organizatorem tych zrzutek oraz nie otrzymuje żadnych danych o osobach wpłacających na tę zrzutkę.

5.     Akademia Migracyjna

 • W celu umożliwienia organizacjom pozarządowym i samorządom pozyskania wiedzy i kompetencji w dziedzinie zarządzania migracjami udostępniamy hybrydowe narzędzie służące udostępnianiu materiałów edukacyjnych i eksperckich na temat integracji osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w Polsce, szczególnie na szczeblu lokalnym – Akademię Migracyjną . Udostępniane będą wykłady w formie nagrań wideo, zamieszczone bezpośrednio na stronie lub za pośrednictwem YouTube’a. Oprócz form wideo dostępne są także treści tekstowe, np. do pobrania w formie PDF. Udostępnione są także linki do filmów/materiałów organizacji zewnętrznych.
  • Aby korzystać z części materiałów udostępnianych w Akademii Migracyjnej dla ograniczonej grupy odbiorców, w szczególności uczestniczyć w webinariach i kursach, użytkownik musi założyć bezpłatne konto. Użytkownik ma także możliwość zapisania się do dedykowanej grupy na Facebooku lub w innych mediach społecznościowych, gdzie będzie mógł wymienić się doświadczeniami, problemami, przemyśleniami z innymi uczestnikami Akademii.
  • Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:
 • Zawarcie i realizacja umowy – art. 6 ust 1 lit. b RODO – udzielenie bezpłatnego dostępu do prezentowanych treści dla określonego kręgu odbiorców, udział w kursie i wystawienie certyfikatu ukończenia;
 • prawnie uzasadniony interes – realizacja zadań statutowych Konsorcjum, własnych i podmiotów współpracujących, dostarczanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, przetwarzanie danych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji internetowych, wykrywania nadużyć i ich zapobiegania, prawidłowości rozliczeń, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i windykacji roszczeń, – art. 6 ust 1 lit. f RODO.
  • Przetwarzamy dane osobowe osób, które zarejestrowały się w aplikacji Akademia Migracyjna, wzięły udział w kursach, webinarach, quizach. Dane otrzymaliśmy od osób rejestrujących się osobiście w aplikacji.
  • Podanie danych osobowych jest konieczne w zakresie, jaki jest niezbędny do dokonania rejestracji, korzystania z funkcjonalności aplikacji, udziału w kursach, szkoleniach, webinarach, quizach i wykazania swojej afiliacji (usługa w części dostępna jest wyłącznie dla osób reprezentujących organizacje społeczne i samorządy). Odmowa podania tych danych uniemożliwi skorzystanie z tej części usługi.
  • Przetwarzane są dane zwykłe, wymienione poniżej. W niektórych przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa, także dane wymagane przez te przepisy.
 • W celu założenia konta użytkownik podaje imię, nazwisko, nazwę organizacji, e-mail, oraz opcjonalnie inne dane biograficzne, takie jak numer telefonu, miejscowość, branża, czy krótki opis biograficzny, a także zdjęcie/awatar.
 • W przypadku zapisania się na udział w szkoleniu lub webinarze przetwarzamy również informację o udziale w nich użytkownika.
 • W przypadku udzialu w quizue przetwarzamy: Hashed IP / Host wypełniajacego. ,Informacje te, dzięki zastosowanej pseudonimizacji, które nie mogą być skojarzone z konkretną osobą / imię, nazwisko, ….;
 • W przypadku ukończenia szkolenia, kursu przetwarzamy dane o udziale w nim uczestnika i wystawieniu certyfikatu poświadczającego jego ukończenia.
 • Dane pobierane przez serwer i aplikację z urządzenia odwiedzającego stronę opisane w części ogólnej, takie jak rodzaj urządzenia, informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, stronie, z której nastąpiło przekierowanie itp.
 • W celach analitycznych zbierane są ogólne informacje o odwiedzanych stronach i materiałach, z którymi zapoznają się użytkownicy. Danych tych nie przypisujemy do konkretnych osób.
  • Dane przetwarzane są, w zależności od sytuacji, przez czas w jakim użytkownik pozostaje zarejestrowany w aplikacji, czas konieczny do realizacji celu przetwarzania, powiększony o czas konieczny do rozliczenia zobowiązań, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i przedawnienia roszczeń lub czas określony przez szczegółowe przepisy prawa. Dane użytkowników, którzy trwale zaprzestali korzystać z aplikacji usuwamy po 12 miesiącach od ostatniej aktywności.
  • Dane przetwarzane będą wyłącznie przez pracowników Konsorcjum, mogą być powierzone podmiotom zapewniającym korzystanie z aplikacji umożliwiającej dostęp do subskrybowanych materiałów, obsługę informatyczną i administrowanie usługi aplikacji (Boring Owl Sp. z o.o., Domeny.pl i ich podwykonawcy). W pozostałym zakresie przetwarzania podmioty wymienione w części ogólnej Polityki.
  • W celu umożliwienia odtwarzania plików wideo umieszczonych w aplikacji stosujemy pliki cookies YouTube, umożliwiające ich odtworzenie. Informacje o fakcie odtwarzania takich plików wideo są przesyłane do Google (YouTube), nawet jeśli nie posiadasz profilu u tego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
   Jeśli wcześniej zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
  • W celu umożliwienia prowadzenia dyskusji, wymiany doświadczeń, przemyśleń z innymi uczestnikami Akademii Użytkownik ma możliwość zapisania się do dedykowanej grupy na naszym profilu w Facebooku. Informacje o przetwarzaniu danych przy interakcji z naszym profilem na Facebooku podane są w części dotyczących mediów społecznościowych.
  • W celu propagowania naszej działalności, informowania o działaniach i organizowanych wydarzeniach, komunikowania się z czytelnikami, przedstawiania naszch opinii i stanowisk, rozprzestrzeniania informacji publikowanych w mediach społecznościowych Konsorcjum Migracyjnego, współpracujących organizacji lub osób, które uważamy za ważne i wartościowe, a także umożliwienia kontaktów i wymiany opinii z użytkownikami mediów społecznościowych prowadzimy nasze profile w mediach społecznościowych Facebook,  Twitter Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube.
  • Aby w pełni korzystać z tych mediów społecznościowych, w szczególności z komentowania naszych wpisów, prowadzenia dyskusji, rozpowszechniania naszych wpisów, obserwowania, polubienia itd. konieczne jest posiadanie konta (profilu) w tych mediach społecznościowych. W zakresie związanym z założeniem takiego konta i jego funkcjonowaniem, administratorami danych osobowych są odpowiednio Meta Platforms, Twitter, LinkedIn, Google, TikTok. Treści, w tym imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, informacje o profilu i informacje wynikające z aktywności, są dostępne dla innych użytkowników tych platform, a także są ogólnodostępne i mogą być przeglądane przez osoby niebędące użytkownikami konkretnej platformy.
  • Prowadząc konta Konsorcjum Migracyjnego w mediach społecznościowych przetwarzamy dane udostępniane nam przez użytkowników tych mediów odwiedzających nasze profile, za pośrednictwem dostawców platform tych mediów społecznościowych.
  • W wyniku funkcjonowania naszych profili przetwarzamy:
  • dane osobowe otrzymane od użytkowników mediów społecznościowych dokonujących bezpośrednio wpisów, polecających wpisy itp.:
  • imię i nazwisko lub/i nick internetowy użytkownika,
  • zdjęcie profilowe lub awatar użytkownika,
  • inne dane publikowane przez użytkownika na jego profilu,
  • zdjęcia lub multimedia (mogące zawierać wizerunki innych osób) umieszczane przez odwiedzających w ramach relacji fanpage-użytkownik,
  • dane publikowane przez użytkowników dodających komentarze do naszych wpisów, które mogą zawierać dane osobowe.
  • Treść komunikacji prowadzonej przez aplikację Messenger, która może zawierać dane osobowe, jak np. email, numer telefonu itd.
  • dane uzyskane od dostawcy medium społecznościowego,
  • imię i nazwisko lub/i nick internetowy użytkownika,
  • zdjęcie profilowe lub awatar użytkownika,
  • inne informacje profilowe zawarte w profilu użytkownika
  • Adres IP, informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzających udostępnione przez dostawców mediów społecznościowych.

Dane te przetwarzamy głównie przez dostęp do nich i zapoznanie się z nimi, komentowanie, polecanie, w związku z korzystaniem z naszych kont w mediach społecznościowych, zarządzaniem nimi i umieszczaniem osadzonych okien tych mediów na stronie www.konsorcjum.org.pl. Danych tych, poza informacjami związanymi z prowadzeniem korespondencji i zarządzaniem profilami, nie wykorzystujemy do przetwarzania w innych celach.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych w celach opisanych w punkcie 6.1 powyżej, informowania o działalności i jej promowania a także korzystania ze statystyk dotyczących sposobu korzystania z naszych profili oraz przeciwdziałanie nadużyciom, jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Informacje publikowane przez użytkowników dodających komentarze do naszych wpisów, które mogą zawierać dane osobowe, dokonywane są na odpowiedzialność ich autorów. Osoba umieszczająca swoje dane osobowe w komentarzach i postach dodawanych na naszych profilach, poprzez swoje świadome działanie, wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas danych w tym zakresie. Jeśli taka osoba umieszcza dane osobowe innych osób, które nie pełnią funkcji publicznych lub nie są osobami publicznymi, obowiązana jest posiadać zgodę takich osób i czyni to na własną odpowiedzialność.
  • Prosimy o nieprzekazywanie we wpisach informacji (danych osobowych) kwalifikowanych jako tzw. „dane wrażliwe”, w szczególności dotyczących innych osób niż autor wpisu lub komentarza. Podanie, przez dokonującego wpisu, takiej informacji o sobie, będziemy uważać za dobrowolne podanie tej informacji do publicznej wiadomości i udzielenie świadomej i wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych (art. 9 ust. 2 lit a oraz e RODO).
  • Na uzasadnione żądanie osoby, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem osób pełniących funkcje publiczne i informacji dotyczących ich działalności publicznej, informacji zawartych w materiałach publicystycznych, dziennikarskich lub o podobnym charakterze, w ramach uzasadnionej realizacji prawa do wolności wypowiedzi lub w przypadku zauważenia naruszenia regulaminu danego medium społecznościowego, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, wpisy te będą usuwane.
  • Twoje dane osobowe, przetwarzane w ramach korzystania z mediów społecznościowych przez osoby odwiedzające, komentujące itp. przetwarzane są przez okres funkcjonowania naszych profili oraz wynikający z regulaminów i polityk prywatności dostawców tych mediów i dlatego zasadniczo nie mamy wpływu na to, jak długo będą one przetwarzane. W przypadku komunikacji przez Messengera, informacje przechowywane są przez czas ich przydatności lub do czasu wpłynięcia Twojego uzasadnionego żądania usunięcia danych. Okresowo dokonujemy przeglądu korespondencji i usuwamy korespondencję już nieprzydatną.
  • W zakresie przetwarzania danych osobowych, na naszych profilach w mediach społecznościowych, powierzamy przetwarzanie danych osobowych dostawcom tych platform oraz w pozostałym zakresie podmiotom wymienionym w części ogólnej Polityki.
  • W pewnym zakresie przetwarzania danych osobowych, w ramach korzystania z serwisu Facebook, zarówno na profilu Administratora jak i w wyniku stosowania wtyczek takich jak „Lubię to” lub niektórych instalowanych przez dostawcę plików cookies i związanych z tym analityk dokonywanych przez Facebook, zachodzi współadministrowanie danymi osobowymi z Meta Platforms.    
   Współadministrowanie to polega na wspólnym korzystaniu, choć dla każdego ze współadministratorów w innym celu przetwarzania i zakresie, z wyników przetwarzania danych. Dla Meta Platforms będzie wykorzystywanie zagregowanych danych statystycznych, uzyskiwanych dzięki takiemu przetwarzaniu danych, do celów dalszego wykorzystania, w tym komercjalizowania wyników tych opracowań, np. w zakresie targetowania reklam dla swoich klientów, zaś dla Konsorcjum Migracyjnego uzyskiwanie informacji statystycznych, ukazujących sposób korzystania przez odwiedzających ze stron www i profili w mediach społecznościowych Administratora. W wyniku tego współadministrowania nie uzyskujemy informacji mogących zidentyfikować konkretną osobę.    
   Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych, znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zgodnie z tymi zasadami Facebook zobowiązuje się przejąć podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań określonych w RODO w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby statystyk. Więcej informacji odnośnie do przetwarzania Twoich danych przez Facebook znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
  • Ponieważ Meta Platforms, Twitter, LinkedIn, Google są podmiotami działającymi globalnie i posiadającymi serwery w USA, mogą przechowywać i przetwarzać część danych poza EOG. Firmy te stosują środki zapewniające odpowiedni poziom ochrony praw i wolności rezydentów EOG, w tym standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez KE. Tik Tok część danych może przechowywać w USA i Singapurze.
  • W ramach narzędzi udostępnianych nam w panelach administratora tych platform, mamy dostęp do anonimowych informacji statystycznych o sposobie korzystania przez różne grupy użytkowników np. z podziałem na dane geograficzne, demograficzne, płeć, wiek. Informacje te pozwalają nam poznać jak różne grupy użytkowników korzystają z naszego profilu, co pomaga go doskonalić. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez dostawców mediów społecznościowych można znaleźć pod tymi linkami:
 • Meta Platforms (Facebook)    
  https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy ,
 • Twitterhttps://twitter.com/en/privacy   
  https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy .
 • LinkedIn https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • TikTok https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl-PL
 • YouTube – https://policies.google.com/privacy

W przypadku chęci zapisania się do newslettera, użytkownik przekazuje swój adres e‑mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, żeby zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

W celu otrzymywania newslettera użytkownik, oprócz zgody na jego otrzymywanie udziela również zgód na otrzymywanie materiałów informacyjnych drogą komunikacji elektroniczną oraz zgodę na wykorzystanie do tego celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Udzielenie tych zgód jest konieczne w celu otrzymywania newslettera drogą elektroniczną (emailem).

Odbiorca newslettera w każdej chwili może odwołać zgodę na subskrypcję przez klikniecie w link odwołujący zgodę umieszczony w newsletterze lub przez przesłanie emaila z odwołaniem subskrypcji na adres: konsorcjum@konsorcjum.org.pl

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do natychmiastowego usunięcia danych z bazy Administratora. Dane użytkownika nadal będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny w celu zapewnienia obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

Odbiorcami przetwarzanych danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO. Do wysyłki newslettera wykorzystujemy aplikację WordPress i MailPoet[ZŻ1] [ZŻ2] [a3] .

8.     Formularz kontaktowy

W przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, użytkownik przekazuje swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz tytuł i treść zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego wykorzystywane są w celu kontaktu z użytkownikiem drogą elektroniczną. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zainicjowania kontaktu, oraz nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w udzieleniu odpowiedzi na zapytania dotyczące naszej działalności. Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) w postaci archiwizacji korespondencji  przez czas jej przydatności dla administratora i ewentualne potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, w szczególności na potrzeby wykazania zgody użytkownika na kontakt, a w uzasadnionych przypadkach obrony przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika lub dla wykazania działań naruszających prawo lub dobre obyczaje. Dane przechowywane będą do osiągnięcia celu, jakiemu służyło zapytanie i przez czas niezbędny dla zapewnienia tej obrony.

Odbiorcami przetwarzanych danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO. Dane przechowywane są w aplikacji MailPoet oraz mogą być zapisywane w aplikacji Google Workspace (możliwe przechowywanie danych na serwerach Google w USA)

III. PLIKI COOKIES, NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE I LOGI SERWERA

 1. 1.    Pliki cookies generowane przez stronę www.konsorcjum.org.pl
  1. Witryna konsorcjum.org.pl używa cookies własnych i stron trzecich. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji, informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego itp.
  1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
  1. Na naszych witrynach wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  1. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  1. „analityczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  1. Użytkownikowi, przed pierwszym wejściem na stronę z konkretnej przeglądarki, zostanie wyświetlony baner z informacją o cookies stosowanych przez strony oraz umożliwiający wybór zakresu cookies zapisywanych na jego urządzeniu. Do momentu zatwierdzenia wyboru (zgoda, odmowa lub indywidualny wybór), na urządzeniu instalowane są wyłącznie cookies niezbędne do działania podstawowych funkcji strony. Odrzucenie cookies innych niż niezbędne może wpłynąć na gorsze działanie niektórych funkcjonalności strony. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia plików cookies i podobnych technologii klikając na link z ikoną „Ustawienia plików cookies” umieszczony w dolnej części strony.
  1. Użytkownik może także w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawiona na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
  1. Pliki (cookies), z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom.
  1. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
  1. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-ie/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  1. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
  1. Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  1. Safari: https://support.apple.com/en-ie/guide/safari/sfri11471/mac
  1. Safari Mobile: https://support.apple.com/en-us/HT201265
  1. Opera: https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
  1. Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  1. Safari (iOs): https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  1. Windows Phone: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/windows-phone-7-3ebc303c-59c0-d367-3995-f258b184fabb
  1. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl
  1. Lista cookies wykorzystywanych na stronach konsorcjum Migracyjnego:
Niezbędne
Cookies_consentkonsorcjum.org.plCookieYes ustawia ten plik cookie w celu zapamiętania preferencji zgody użytkowników, aby ich preferencje były respektowane podczas kolejnych wizyt na tej witrynie. Nie zbiera on ani nie przechowuje żadnych danych osobowych osób odwiedzających witrynę.1 rokhttp
Funkcjonalne
pll_languagekonsorcjum.org.plSłuży do rozróżniania ludzi i botów. Jest to korzystne dla witryny internetowej w celu sporządzania aktualnych raportów dotyczących korzystania z witryny.1 rokhttp
Analityczne
NazwaDostawcaOpisRetencjaTyp
_ga.konsorcjum.org.plZapisuje unikalne ID użytkownika w celu wygenerowania danych dotyczących tego, jak użytkownik porusza się po stronie2 latahttp
_ga_#.konsorcjum.org.plUżywane przez Google Analytics do zbierania danych o liczbie odwiedzin strony oraz dacie pierwszej I ostatniej wizyty.13 mies.http
_fbp.konsorcjum.org.plFacebook ustawia ten plik cookie, aby wyświetlać reklamy na Facebooku lub na platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu witryny.3 mies.http
CONSENTyoutubeYouTube ustawia ten plik cookie przez osadzone filmy YouTube I za ich pomocą rejestruje anonimowe dane statystyczne2 latahttp
Niesklasyfikowane
NazwaDostawcaOpisRetencjaTyp
lp_session_guestAkademia.konsorcjum.org.plCookies, który pokazuje, czy użytkownik jest zalogowany, czy nie. Nie identyfikuje to użytkownika.2 dnihttp
 • Google Analytics.

Strona internetowa używa narzędzia Google Analytics 4 na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) polegającego na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu jej optymalizacji.

Plik cookie Google Analytics generuje informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej: typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL (strony odwiedzonej wcześniej), godzina wysłania zapytania na serwer.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony internetowej. Google Analytics 4 nie rejestruje adresów IP urządzeń odwiedzających stronę www.

Mierzymy liczbę użytkowników strony, przybliżoną glokalizację użytkowników, informacje o urządzeniach i typach przeglądarki użytkowników. Uzyskujemy statystyki sesji. Informacje te nie są kojarzone z konkretną osobą.

Informacje wygenerowane w plikach cookies użytkowników przebywających w EOG powinny być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w EOG, pozostałe są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.

Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics po 24 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych w ramach Google Analytics użytkownik może znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

Użytkownik może wyłączyć aktywność mierzoną przez Google Analytics instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

 • YouTube

Nasza strona wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy klikniesz na osadzone okno z filmem z naszego profilu YouTube uruchamiasz wtyczkę YouTube. Nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Przy tym do serwera YouTube przekazywana jest informacja, które z naszych stron odwiedzasz.

Jeśli jesteś zalogowany(-a) na swoim koncie YouTube, zezwalasz serwisowi YouTube na przyporządkowanie Twoich zachowań związanych z przeglądaniem stron bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się wcześniej z konta YouTube.

Do czasu kliknięcia osadzonego filmu, YouTube nie instaluje cookies w przeglądarce użytkownika. Jednakże po kliknięciu i uruchomieniu odtwarzania filmu YouTube zapisuje dane w pamięci podręcznej, przechowywaniu lokalnym, sesyjnym, pamięci masowej baz danych, wykorzystując “Local storage” (zapisywane przez https://www.youtube-nocookie.com).

YouTube jest wykorzystywany w celu prezentacji naszych materiałów informacyjnych online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdziesz w Polityce prywatności YouTube pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl .

 • Facebook Pixel

Strona internetowa używa tzw. „piksela” sieci społecznościowej Facebook na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) polegającego na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji działań promocyjnych swoich działań.

Pixel sieci społecznościowej Facebook administrowany jest przez Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland -administrator danych osobowych na terenie EOG (Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025). Facebook wykorzystuje zatwierdzone, standardowe klauzule umowne i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej.

Pixel sieci społecznościowej Facebook zbiera informacje o odwiedzającym, jego wieku, miejscowości, nagłówki http, Pixel ID, dane o wykonanej aktywności, np. kliknięcie w link lub przycisk, zapisanie się na newsletter, zapisanie się na Akademię Migracyjną.

Ponadto za pomocą piksela, Facebook ma możliwość wyznaczyć odwiedzających stronę internetową jak grupę docelową ogłoszeń – tzw. „Facebook-Ads”. Piksel Facebooka jest zainstalowany na stronie internetowej, aby Facebook-Ads mógł wyświetlać tylko takim użytkownikom Facebooka, którzy okazali też zainteresowanie ofertą internetową Administratora lub którzy wykazują określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami, ustalonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które Administrator przesyła do Facebooka – „tzw. „Custom Audiences”. Za pomocą piksela Facebooka, Administrator chce zapewnić, aby Facebook-Ads odpowiadał potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników.

Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland -administrator danych osobowych na terenie EOG (Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025), w innych miejscach Polityki także jako „Meta Platforms” jest odrębnym administratorem danych osobowych użytkownika strony internetowej, który przetwarza dane użytkownika strony internetowej niezależnie od celów i podstaw prawnych przetwarzania, na których opiera się Administrator. Dane użytkownika strony internetowej będą przetwarzane przez Meta Platforms,  w zależności od zaakceptowanych przez użytkownika strony internetowej regulaminów Facebooka i wyrażonych na rzecz Facebooka zgód.

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu jego danych za pomocą pixela Facebooka na stronie internetowej zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej (patrz pkt 3. poniżej). Linki do narzędzi społecznościowych.

Na stronie umieszczone są ikony Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn i YouTube oraz osadzone okna umożliwiające wyświetlanie materiałów video z naszego kanału YouTube. [a4] Jeśli nie klikniesz na te ikony lub okna, odnośniki pozostają nieaktywne i do czasu ich kliknięcia nie przekazują żadnych danych dostawcom tych serwisów. Po kliknięciu na ikonę następuje przekierowanie do naszego profilu w takim medium, twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców).

Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, z której nastąpiło przekierowanie do naszego profilu. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Nie mamy wpływu na gromadzone przez te podmioty dane oraz procesy przetwarzania danych, ani nie jest nam znany pełny zakres gromadzenia danych, celów przetwarzania i okresów przechowywania. Dostawca może zapisywać zgromadzone dane w postaci profilu użytkowania i wykorzystywać je w celach reklamowych, badania rynku lub optymalizacji swojej witryny internetowej pod kątem preferencji użytkowników.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to nie klikaj ikony z odnośnikiem lub przed kliknięciem odnośnika na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Na naszych stronach internetowych są zastosowane linki do stron trzecich, w szczególności prowadzonych przez organizacje mające podobny zakres działalności, organizatorów zbiórek,. Konsorcjum Migracyjne nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie na tych stronach danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności na tych stronach przed korzystaniem z nich i podawaniem na nich danych osobowych.

Na naszych stronach stosujemy także osadzone treści innych stron, np. mediów społecznościowych Facebook, Twitter. Korzystanie z materiałów osadzonych na stronie wiąże się z przekazywaniem danych, takich jak Twoje IP, dane urządzenia, z którego korzystasz, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej itp. na strony dostawców tych materiałów, tak jak korzystanie z takiej strony Informację o przetwarzaniu danych przez administratorów tych stron znajdziesz w politykach prywatności tych dostawców (linki powyżej).[ZŻ5] [a6] 

  • Korzystanie ze strony i aplikacji Konsorcjum Migracyjnego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona i zapisywaniem ich w logach serwera. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.
  • Logi zawierają w szczególności: czas nadejścia zapytania z aplikacji lub strony internetowej; czas wysłania odpowiedzi; dane stacji klienta np. adresie IP, adresie MAC, informacje o przeglądarce użytkownika, jej języku i wersji, informacje o systemie operacyjnym i jego interfejsie, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku, gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik.
  • Powyższe dane, zapisane w logach serwera, nie są wykorzystywane do identyfikacji konkretnych użytkowników przeglądających stronę internetową lub korzystających z aplikacji i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem oraz zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
  • Boring Owl . ul. Grochowska 217/15, 04-077 Warszawa – agencja, która stworzyła i serwisuje stronę konsorcjum.org.pl i platformę Akademii Migracyjnej
  • Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland – administrator danych osobowych na terenie EOG (Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025). (Facebook, Instagram),        
   https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
  • Twitter – administrator danych osobowych na terenie EOG: Twitter International Unlimited Company One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 IRELAND (Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103)  
   https://twitter.com/en/privacy
  • WordPress / MailPoet – wtyczka na stronie do wysyłki newsletterów i poczty email

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Stosujemy między innymi następujące środki zapewniające bezpieczeństwo:

 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
 • zabezpieczenia przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • dopuszczamy do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające wydane przez nas upoważnienie,
 • zapewnienie kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych i prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • zapewnienie, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych lub podmioty dokonujące przetwarzania w naszym imieniu zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
 • prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
 • zapewnienie, aby urządzenia, systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zabezpieczone zgodnie z przyjętymi w branży standardami. Nasza infrastruktura umieszczona jest w centrach przetwarzania danych stosujących najwyższe standardy bezpieczeństwa, a połączenia z użytkownikami zdalnymi, w tym z aplikacjami użytkowników są odpowiednio zabezpieczone i szyfrowane.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności aplikacji, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych przez Administratora. W szczególności Polityka Prywatności ulegnie zmianie po zarejestrowaniu stowarzyszenia Konsorcjum Migracyjne i przejęciu obowiązków administratora danych osobowych użytkowników strony www.konsorcjum.org.pl i Akademii Migracyjnej. O zmianie administratora poinformujemy mailowo lub newsletterem wszystkie osoby, które podadzą nam swoje dane, zawierające adres email, przez zarejestrowanie się na naszej stronie www, zarejestrowanie w Akademii Migracyjnej, zamówienie newslettera lub wypełnienie formularza kontaktowego. Pozostałe osoby, których dane przetwarzamy w wyniku interakcji z systemami informatycznymi związanymi z odwiedzinami naszej strony www lub naszych kont w mediach społecznościowych, lecz nie możemy ich bezpośrednio przypisać konkretnym osobom lub które nie podadzą nam swoich danych kontaktowych, poinformujemy komunikatami ogłoszonymi w tych mediach

Data aktualizacji Polityki Prywatności: 26.06.2023 r.